BS Aquino: Pangulong Walang Pakialam sa mga Katutubo

mining
“Invisible” (Hindi makita) – Ito marahil ang maglalarawan kung paano tinitingnan ng pamahalaang BS Aquino ang mga katutubo, ang kalagayan at mga hinaing nila. Pagkatapos ng apat na taong panunungkulan nito, wala itong nailatag na patakaran at programa  na tunay na magpapagaan sa kanilang kalagayan. Bagkus lalo lamang tumindi ang kahirapan ng mga katutubo sa buong bansa.

Noong  2010, ilang buwan matapos makapanumpa ni BS Aquino bilang bagong pangulo ng bansa, naghain ang mga katutubo ng  “IP Agenda”. Ito ay naglatag ng mga mayor na suliranin ng mga katutubo at ang mga  panukala  at rekomedasyon kung paano tutugunan ang mga ito para mapaunlad ang kalagayan  ng mga katutubo.

Ilan sa mga mayor na rekomendasyon na nilaman nito ay ang:
1.    Makatotohanang paggalang at pagtaguyod  sa karapatan ng mga katutubo sa lupaing ninuno at sariling pagpapasya;
2.    Pagpatigil sa mga malalaki at mapanirang  proyektong “pangkaularan” tulad ng mga operasyon ng pagmimina, dam at proyektong pang-enerhiya, ligal na pagtotroso, plantasyong agrikultural at  agro-forestry at iba pa  na nagreresulta sa pagkawala ng mga lupain ng mga katutubo;
3.    Pagresolba sa mga kaso ng pagpatay (extra-judicial killings) sa mga katutubo;
4.    Pagpatigil ng militarisasyon sa mga komunidad ng mga katutubo at pagrekluta/pagbubuo ng mga grupong paramilitarymula sa hanay ng katutubo.

Sa kasamaang palad, wala ni isa sa mga rekomendasyon na inihain ng mga katutubo ang binigyan ng pansin ng pamahalaang BS  Aquino. Tila nag-tengang kawali ito sa mga hinaing ng mga katutubo. Tila hindi kasama ang mga katutubo sa kanyang itinuturing na “tunay na Boss”. Ang tuwid na daan na ipinangako ni BS Aquino  sa kanyang mga “Boss” ay naging lubak-lubak na daan patungo sa papatinding paghihirap ng mga katutubo. Nagpapatong-patong ang kalbaryo na dinadala ng mga katutubo.

I-DOWNLOAD ang BUONG TEXT -> -> ->080714 katribu newsletter

Advertisements